Mesuliyet Sigortası

TOBB Fuarcılık - Mesuliyet Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 15 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, düzenleyicinin, düzenleyeceği her bir fuar için yaptırması zorunlu olan "üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası", sigortaya konu olan tazminat limitleri asgariden;

- Şahıs Başına Bedeni : 100.000,-TL

- Olay Başına Bedeni : 500.000,-TL

- Olay Başına Maddi : 100.000,-TL

limitleri kadar olacak şekilde, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde akdedilecektir. Sigorta poliçesi ile sigorta priminin tamamının ödenmiş olduğunu gösterir belge, Esaslar’ın 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen diğer belgelerle birlikte, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, fuar düzenleme başvurusu yapılmış olan Oda / Borsaya teslim edilecektir. Bahse konu sigortayı yaptırmadığı tespit edilen düzenleyicinin ise, Esaslar’ın 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilecektir